راهنما دانلود
رویت صورتحساب
تصویر اعتبارسنجی

اطلاعات نامعتبر است
مشخصات پرونده مشترک
نام مشترک
شماره شناسایی
تعرفه
اشتراک
اشتراک قدیم
قدرت
مانده جاری
آدرس


مشخصات لوازم اندازه گیری
شماره بدنه
تاریخ نصب
تعداد تعرفه
ضریب
آمپراژ
تعداد ارقام
نوع سیستم
مدل دستگاه
شماره پلمپ
مشخصات کلی صورتحساب
مشخصات
امور
نام مشترک
شماره اشتراک
تاریخ صدور صورتحساب
تاریخ خاتمه پروانه
کد رایانه
رسته فعالیت/ ارگان
شماره شناسایی
قدرت مجاز
سال - دوره
کارکردها
کارکرد در ساعت قبلی فعلی مقدار مصرف
تاریخ قرائت قبلي
تاریخ قرائت فعلي
هزینه ها
کسر هزار ریال
بستانکار/بدهکار
مبلغ دوره
مبلغ قابل پرداخت
مهلت پرداخت
شناسه قبض
شناسه پرداخت
تاریخ پرداخت
سوابق صورتحسابهای صادره و پرداختی